Slamavgift settes ned fra 1. juli

Flere kommuner har de siste årene overlatt ansvaret for innsamling av slam til Innherred Renovasjon. Det økte samarbeidet betyr penger spart og dermed mulighet til å gi kundene lavere avgifter. Den årlige avgiften for tømming av septiktanker blir derfor satt ned med 12 % fra 1. juli 2016.

Dette er et godt bevis på at det lønner seg med stordrift. I likhet med husholdningsavfall så drives innsamlingen av slam etter selvkostprinsippet. Økt inntjening betyr derfor lavere avgifter. Innherred Renovasjon skal ikke ha økonomisk gevinst, og våre kunder skal kun betale det tjenesten koster.

Nye priser for septiktømming f.o.m. 01.07.16 blir følgende:

AbonnementstypeGebyr pr år inkl. mva.
Helårsbolig med slamavskiller eller minirenseanlegg1660,- pr boenhet*
Fritidsbolig med slamavskiller eller minirenseanlegg710,- pr boenhet*
Helårs- eller fritidsbolig med tett tank425,- pr m3**
Tømming av brakkedo/mobile toalett590,- pr m3 (min. 0,5 m3)
Tømming utenom planlagt sone/ bomtur/ spyleoppdrag1640,- ***

SlamtømmingSom følge av den økte oppdragsmengden har vi nettopp gått til innkjøp av en ny avvanningsbil som skal brukes i den sørlige delen av vårt område. På en slik bil separeres vann og fast stoff fra hverandre, og vannet kan tømmes ut igjen. Denne bilen kan tømme mange tanker før den blir full, så lenge den får kvittet seg med vannet underveis. Det er er svært kostnadseffektiv måte å gjøre det på som også har bidratt til at avgiften settes ned.

Avvanningsbil sør

Slamsjåfør Ole Ivar Hoem foran IRs nyeste avvanningsbil

Slammet leveres til Ecopro, der det blir til biogass og næringsrik gjødsel sammen med matavfallet fra kommunene i Innherred Renovasjon.