Hva skjer med avfallet?

Restavfall  
Restavfallet i grønndunken blir sendes til forbrenning ved Heimdal Varmesentral. Energien utnyttes til oppvarming av husstander (fjernvarme) gjennom Statkraft Varme.

Brennbart restavfall fra gjenvinningsstasjoner blir grovsortert før det sendes til forbrenning enten hos Statkraft Varme eller forbrenningsanlegg i Sverige. Ikke-brennbart restavfall fra gjenvinningsstasjoner legges på deponi.

Papp og papir 
Papp, papir og kartong sendes samlet til Retura TRV i Trondheim, som sorterer ut de ulike typene for videre gjenvinning. Papp leveres til Ranheim paper and board og brukes som råstoff i produksjon av nye papp-produkter. Papir leveres til Norske Skog på Skog og blir til nytt avispapir. Drikkekartong sendes til Fiskeby Board i Norrköping i Sverige og blir til emballasjekartong som pizza- og cornflakes esker.
Les mer om gjenvinning av papp og kartong her.

Matavfall
Matavfall blir brukt som råstoff til produksjon av biogass og næringsrik gjødsel hos Ecopro i Verdal. Biogassen omdannes til drivstoff og elektrisitet, mens biogjødsel distribueres i landbruket. Ecopro er et høyteknologisk biogassanlegg som behandler matavfall på en miljøvennlig og fremtidsrettet metode. Anlegget fjerner smittefaren, reduserer luktproblematikk og gir lavere utslipp av klimagasser. Drivstoffet selges til og distribueres via selskapet Ecogas.

.

Plastemballasje
Plastemballasje hentes sammen med papp og papir. Sekkene med plast blir deretter skilt ut fra papiret. All plastemballasje fra norske husholdninger sendes i dag via Grønt Punkt til anlegg i Tyskland som har spesialisert seg på husholdningsavfall og har høy materialgjenvinningsgrad. 75% av transporten til Tyskland foregår med tog.

Gjenvunnet plast kan brukes som råstoff i ny produksjon av plastprodukter. Nye produkter kan være plastbøtter, leker, fleecegenser. Gjenvunnet plast kan ikke brukes i emballasje for matprodukter.

Her kan du se Forbrukerinspektørene på NRK som følger plastens reise til gjenvinning i Tyskland

Les mer om gjenvinning av plast hos Grønt Punkt Norge.

Glass- og metallemballasje
All glass- og metallemballasje kan leveres til returpunkt eller til en gjenvinningsstasjon. Det sendes til gjenvinningsanlegg på Onsøy utenfor Fredrikstad. Der driver Sirkel Glass AS et av verdens mest moderne anlegg for gjenvinning av glass og metall.

Glass og metaller kan brukes som råstoff i ny produksjon av glass- og metallprodukter. Nytt metallprodukt: 1 kg innlevert metall = 1 kg spiker. Resirkulert glass brukes som råstoff til både Glasopor skumglass (se www.glasopor.no),  Glava isolasjon og det eksporteres til glassverk i Europa der det lages nye glassprodukter.
Les mer om gjenvinning av glass- og metallemballasje her.

Klær og sko
Klær og sko som leveres til våre gjenvinningsstasjoner hentes av Fretex. Klærne går til ombruk i Norge og andre land. Det som ikke egner seg for ombruk materialgjenvinnes, og benyttes til for eksempel redesign og pussefiller.

Fordelingen av tøyet er slik:

Gjenbruk/ombruk: 78 %
Materialgjenvinning: 20 %
Energigjenvinning: 2 %

Les mer om hva som skjer med klærne her.

Salgbare gjenstander
Vi tar i mot brukte møbler, ting og tang til våre bruktbutikker. Det som noen ikke lenger har bruk for, kan komme andre til nytte.

Vi har to butikker vi kaller Bruktbo:

-Ved Levanger gjenvinningsstasjon, Mule
-Ved Stjørdal gjenvinningsstasjon, Sutterø industriområde

I tillegg har vi et utsalg av møbler og større gjenstander på Verdal gjenvinningsstasjon (Ørin).
Les mer om Bruktbo-butikkene her.

Isopor
Isopor leveres på gjenvinningsstasjonen og sendes til vårt behandlingsanlegg på Mule, Levanger. Der rives isoporen i småbiter og komprimeres. Den komprimerte isoporen sendes til Lunde Resirkulering i Stavanger. Lunde resirkulering kverner, vasker, tørker og smelter EPS- en. Resultatet av denne prosessen er et produkt som selges til råstoff til produksjon av nye plastprodukter, f.eks. kabelplater, plastprofiler, deksler, CD-cover, skosåler, kleshengere, m.m.
Les mer om prosessen isoporen går gjennom her.

Jern og metaller
Alle typer metallavfall kan du levere til gjenvinningsstasjonene. Jern og metaller er godt egnet for gjenvinning og kan i prinsippet resirkuleres et ubegrenset antall ganger. Vi leverer metallet til vår samarbeidspartner Stena Recycling som sørger for videre sortering og salg til ulike smelteverk og stålverk i Norge og utlandet.

Gjenvunnet jern og metall kan senere brukes blant annet i produksjon av spiker og armeringsjern.
Les mer om hva som skjer med metall her.

EE avfall – Elektroniske og elektriske produkter
Alle typer elektriske og elektroniske produkter (TV, PC, hvitevarer, småelektro osv) kan leveres på en gjenvinningsstasjon eller til en forhandler av elektriske produkter om forhandleren selger samme type produkter.

EE-avfall fra Innherred Renovasjon sendes til Revac i Vestfold. Avfallet miljøsaneres, dvs at miljøgifter som PCB, kvikksølv og kadmium håndteres forsvarlig, mens gjenvinnbart materiale som metall, plast etc blir sortert ut.
• 85-90 % av avfallet går til materialgjenvinning. Materialene brukes i nye produkter.
• 3-4 % av avfallet går til energigjenvinning. Dette går til forbrenningsanlegg som produserer strøm eller varmt vann.
• 10-12 % av avfallet er komponenter med miljøgifter, eller materialer som ikke kan brukes om igjen. Disse destrueres, eller lagres på trygg måte.

Les mer om gjenvinning av EE-avfall her

Lysstoffrør, lyspærer

Kvikksølvholdige lysrør blir sendt til Elektrogjenvinning Midt-Norge der de behandles i smelteanlegg.  Når lyspærer blir samlet inn kan glasset brukes i produksjon av nye glassprodukter, eller kvernes til sand for å brukes som fyllmasse. Metallene sendes til en metallgjenvinner hvor de sorteres etter type, smeltes om og brukes på nytt. Plasten blir energiutnyttet.

Les mer om gjenvinning av lysrør og lyspærer her

Kabel og kobberholdige fraksjoner
Sendes hovedsaklig til Kina.

Trevirke og hageavfall
Rent trevirke og hageavfall kuttes opp med flishugger Returas anlegg på Fiborgtangen, Levanger og brukes som biobrensel. Trevirke kan også brukes til struktur i kompostering. Impregnert trevirke leveres til forbrenning i anlegg spesielt godkjent for mottak av denne typen avfall. Slike anlegg finnes både i Sverige og Norge.

Les mer om gjenvinning av trevirke her

Bildekk
Alle typer dekk unntatt sykkeldekk kan leveres til gjenvinning. En del av dekkene regummerieres eller eksporteres, en del materialgjenvinnes til ny gummi, mens ca 20 % kvernes og brukes som brensel i sementproduktsjon. Gjenvunnet dekkgummi kan brukes som underlag for veier og næringstomter, støyvoller, overdekning avfalsdeponi, granulat i kunstgressbaner m.m.

Les mer om gjenvinning av dekk her

Farlig avfall
Spillolje, Annet oljeavfall, Løsemidler,maling, lim, lakk, bilbatterier

Farlig avfall som kan leveres på gjenvinningsstajonene:

  • Avfall som inneholder kvikksølv eller kadmium. Kvikksølv kan forekomme i batterier, termometre, barometre, elektriske komponenter mm og amalgam fra tannlege/odontologisk virksomhet, mens kadmium kan forekomme i batterier, legeringer, akkumulatorvæske, overflatebad/skyllebad mm.
  • Plantevernmidler: soppmidler, ugrasmidler, insektmidler mm.
  • Bekjempningsmidler: midler til bekjempelse av skadedyr, f.eks. rotte- og musegift og midler til innendørs skadeinsekter, sopp- og råteskader.

Energigjenvinning av spillolje (kalkproduksjon).

Mye av vårt farlige avfall tas hånd om av Ragn-Sells, som blant annaet forbehandler farlig avfall slik at det kan brukes som alternativt brensel i sementproduksjon. De sørger også for mterialgjenvinning av metall og gjenbruk av olje fra oljefiltre.

PCB (polyklorerte bifenyler) holdige vindu
Blir håndtert i eget behandlingsanlegg på Kongsvinger med særskilt tillatelse til dette. Rutene blir visuelt kontrollert, før vinduene demonteres. Alt PCB-holdig avfall blir sendt videre til destruksjon

Anleggene tar av tre- eller aluminiumsrammer. Ved hjelp av avansert skjæreutstyr blir så den PCB-holdige delen av glasset skåret fra resten av glasset. Store deler av glasset kan da gjenvinnes på samme måte som annet returglass. Andre deler av vinduet som metallbeslag, eller rent treverk går også til gjenvinning.

Vindu med klorparafiner

Sendes til godkjent forbrenningsanlegg i Sverige.

Vindu uten PCB

Behandles som restavfall.

Batterier
Sendes via Batteriretur AS til gjenvinningsanlegg i Sverige og England. De sørger for materialgjenvinning av plast, bly, sink, kadmium, nikkel og kobolt som finnes i batteriene.
Les mer om gjenvinning av batterier her.

Asbest
Deponeres spesielle steder på vårt deponi i Verdal.

Jord, stein og murstein
Deponeres.