Basiskarakterisering

Avfall til deponi

Alt avfall som skal leveres til deponi skal basiskarakteriseres. Det er avfallsprodusentenes plikt å gjennomføre basiskarakteriseringen, ikke transportør av avfallet. Skjema for basiskarakterisering skal fylles ut på forhånd og leveres sammen med avfallet til deponi.

Her finner du skjema for basiskarakterisering av avfall til deponi.

 

Avfallstype og kode
Avfallet må klassifiseres for å kunne avgjøre om det kan deponeres, og til hvilken deponikategori avfallet kan leveres. Avfallsforskriften krever at avfallet skal klassifiseres i henhold til den europeiske avfallslisten (EAL) og etter norsk standard for klassifisering av avfall (NS 9431). Det er nødvendig å kjenne disse standardene og hva avfallet består av og hvor det kommer fra for å klassifisere avfallet.

Masser som leveres jevnlig
Ensartet avfall som oppstår mer eller mindre kontinuerlig fra like prosesser kan følge en prosedyre der avfallet basiskarakteriseres bare ved første leveranse. Deretter skal karakteriseringen verifiseres minst årlig. Det stilles strengere krav til basiskarakterisering av avfall som oppstår jevnlig. Variasjon i avfallets sammensetning, utlekkingsegenskaper og øvrige egenskaper (lukt, farge form) skal beskrives. Man må også bestemme hvilke analysemetoder og hvilke egenskaper som skal gjennomgås ved verifikasjon og hvor ofte verifikasjonen skal finne sted.