Priser for næringsavfall

Oppgitte priser gjelder inn til videre. Innherred Renovasjon forbeholder seg retten til å justere prisen uten forvarsel i takt med endrede markedspriser.

Priser gjenvinningsstasjoner - avfall fra næringsvirksomhet

Følgende priser gjelder f.o.m. 1.1. 2021
Type avfall
- innlevert og sortert
Pris pr m3
eks mva
Pris pr tonn eks mva
Restavfall (brennbart og ikke brennbart)620-
Rent trevirke/rivningsavfall 360-
Bildekk med felg (pr stk)150-
Papp/papir220-
Hageavfall (gress, løv, kvister og greiner)360-
Impregnert trevirke, deklareres før innlevering750-
Gips til gjenvinning 16001500
Asbestholdige produkter/Eternitt*-1300
Isolerglassvindu produsert etter 1990360 pr stk9000
Avfall til sortering (kun på Mule)-850
PlastemballasjeGratisGratis
EE-avfall/hvitevarerGratisGratis
MetallGratisGratis
EPS (Isopor)GratisGratis
Glass- og metallemballajseGratisGratis
TekstilerGratisGratis

Farlig avfall fra næringsvirksomhet

 • Pris oppgis på forespørsel på gjenvinningsstasjon og vil variere avhengig av avfallstype.
 • Alt avfall skal være deklarert av kunden før oppmøte på GVS, med separate deklarasjoner for hver avfallstype.
 • En utskrift på papir av deklarasjonen skal medbringes og leveres sammen med avfallet.
 • Levering i originalemballasjen og emballasjen merkes med deklarasjonsnummer.
 • Maks mottak på 1000 kg per avfallsbesitter og år.

*Ved levering er det krav til innpakking  i to lag plast, lagt på pall, maks 50cm høyde og teipet godt igjen. Asbestholdige produkter/eternitt som ikke er pakket inn etter kravene vil bli avvist. Har du mye eternitt er det fint om du tar kontakt med gjenvinningsstasjonen før du leverer. De fleste torg har dessverre ikke utstyr til å løfte av pall fra henger. Det er mulighet for å levere asbestholdige produkter/eternitt på vårt mottak i Skjørdalen, Verdal. Der har de utstyr for å løfte av pall fra henger.

** Er det sprekk i vinduet tilkommer kr 100,00 + mva pr rute

NB! Levering av større mengder avfall, kuldemøbler fra næringsvirksomhet etc må avtales på forhånd med Innherred Renovasjon.

Levering av avfall til Skjørdalen avfallsanlegg, Verdal

Følgende avfall tas i mot etter avtale i vårt deponi i Skjørdalen, Verdal:

 • Restavfall til deponering <10 % TOC
 • Restavfall til forbrenning (neddelt avfall)
 • Gipsmaterialer (<5 %TOC-innblanding)
 • Sandblåsingssand
 • Oljeholdig masse fra oljeutskillere (avvannet)
 • Asbestholdige produkter (eternitt)*
 • Ren jord, sand, stein, betong, leca mv
 • Impregnert treverk /kreosotbehandlet treverk
 • Aske, slagg, støv <5% TOC
 • Betong med armering

*Alle leveranser skal forhåndsvarsles til Innherred Renovasjon. Ved levering er det krav til innpakking  i to lag plast, lagt på pall, maks 50cm høyde og teipet godt igjen. Asbestholdige produkter/eternitt som ikke er pakket inn etter kravene vil bli avvist.