Priser for næringsavfall

Priser gjenvinningsstasjoner - avfall fra næringsvirksomhet

Følgende priser gjelder f.o.m. 1.2. 2020
Type avfall
- innlevert og sortert
Pris pr m3
eks mva
Pris pr tonn eks mva
Restavfall (brennbart og ikke brennbart)590-
Rent trevirke/rivningsavfall 350-
Bildekk med felg (pr stk)150-
Papp/papir210-
Hageavfall (gress, løv, kvister og greiner)350-
Impregnert trevirke, deklareres før innlevering750-
Gips til gjenvinning -1500
Asbestholdige produkter/Eternitt*-1300
PCB Vindu, deklareres før innlevering**-1400
Klorparafinvindu, deklareres før innlevering-6460
Avfall til sortering (kun på Mule)-850
Farlig avfall, deklareres før innleveringFaktureres fra Ragn SellsFaktureres fra Ragn Sells
EE-avfall/hvitevarerGratisGratis
Ren plastemballasje/folieGratisGratis
Rent metallGratisGratis
EPS (Isopor)GratisGratis

*Ved levering er det krav til innpakking  i to lag plast, lagt på pall, maks 50cm høyde og teipet godt igjen. Asbestholdige produkter/eternitt som ikke er pakket inn etter kravene vil bli avvist. Har du mye eternitt er det fint om du tar kontakt med gjenvinningsstasjonen før du leverer. De fleste torg har dessverre ikke utstyr til å løfte av pall fra henger. Det er mulighet for å levere asbestholdige produkter/eternitt på vårt mottak i Skjørdalen, Verdal. Der har de utstyr for å løfte av pall fra henger.

** Er det sprekk i vinduet tilkommer kr 100,00 + mva pr rute

NB! Levering av større mengder avfall, kuldemøbler fra næringsvirksomhet etc må avtales på forhånd med Innherred Renovasjon.

Levering av avfall til Skjørdalen avfallsanlegg, Verdal

Følgende avfall tas i mot etter avtale i vårt deponi i Skjørdalen, Verdal:

  • Restavfall til deponering <10 % TOC
  • Restavfall til forbrenning (neddelt avfall)
  • Gipsmaterialer (<5 %TOC-innblanding)
  • Sandblåsingssand
  • Oljeholdig masse fra oljeutskillere (avvannet)
  • Asbestholdige produkter (eternitt)*
  • Ren jord, sand, stein, betong, leca mv
  • Impregnert treverk /kreosotbehandlet treverk
  • Aske, slagg, støv <5% TOC
  • Betong med armering

*Alle leveranser skal forhåndsvarsles til Innherred Renovasjon. Ved levering er det krav til innpakking  i to lag plast, lagt på pall, maks 50cm høyde og teipet godt igjen. Asbestholdige produkter/eternitt som ikke er pakket inn etter kravene vil bli avvist.