Om hytterenovasjonsordningen

Har du hytte eller fritidsbolig i en av Innherred Renovasjons kommuner betaler du eget renovasjonsgebyr for hytter eller permanent oppsatte campingvogner.

Dette gebyret dekker følgende:

1) Ordinært hytteabonnement: Bruk av returpunkt for hytter/fritidsboliger i alle IRs kommuner

Returpunkt Ytteroy papircontainer

Returpunkter for hytterenovasjon er strategisk plassert i forhold til små og store hyttefelt, ofte i tilknytning til nedfartsveiene. Her kan hytteeiere levere avfall fra hytteoppholdet. OBS: Store gjenstander, byggeavfall, farlig avfall og elektronikk m.m. må leveres på gjenbrukstorg. Store returpunkt har tilbud om kildesortering av avfallet, mindre returpunkt har tilbud om levering av restavfall. På sikt skal alle returpunkt ha samme tilbud for kildesortering som ordinær husholdningsrenovasjon .

2) Abonnement for permanent oppsatte campingvogner (over 4 måneder): Bruk av egne returpunkt plassert i nærheten av den aktuelle campingplass
Abonnenter kan kun benytte returpunkt på/ved sin campingplass til vanlig avfall fra oppholdet.

3) Levering av avfall på alle IRs gjenvinningsstasjoner
gjenvinningsstasjonene kan abonnenter med hytte/fritidsbolig/campingvogn levere alle typer avfall bortsett fra matavfall. Større gjenstander, materialer, farlig avfall og elektronikk skal leveres til gjenvinningsstasjon. En hytte/fritidsbolig/spikertelt kan levere ubegrenset mengde gjenvinnbart avfall, men maksimum 500 kg restavfall (ikke gjenvinnbart) pr. år pr. hytte/fritidsbolig/campingvogn. Abonnenter kan benytte alle Innherred Renovasjons gjenvinningsstasjoner, uavhengig av hvilken IR-kommune en har hytte/fritidsbolig/campingvogn i.

Her kan du laste ned en brosjyre om hytterenovasjonsordningen.

Mule gjenbrukstorg

Lovgrunnlag for hytterenovasjon

Forurensningslovens § 30 sier at kommunen skal sørge for innsamling av husholdningsavfall. Ot.prp. nr. 87 (2001-2002) om forurensningsloven presiserer i kap 2.6.2 at «Med husholdning menes alle typer boliger med privat husholdning, også boliger som ikke benyttes regelmessig, herunder hytter, fritidshus etc.» Det samme påpeker Miljødirektoratet (tidl. Klif) i brev til Fylkesmannen i Nord-Trøndelag 27.06.2013. Les brevet her.

Hytter og fritidsboliger, inkludert permanent oppsatte campingvogner, omfattes av renovasjonsforskriften for kommunene i Innherred Renovasjon.  Se kap. 1 § 2.

Renovasjonsgebyret og differensiering

Renovasjonsgebyr er knyttet til eiendommen og ikke personen. Har du både hytte og helårsbolig i Innherred Renovasjons kommuner vil du få både gebyr for ordinær renovasjon og hytterenovasjon. Dette er lovpålagt og likt i hele landet, se f.eks. uttalelse fra klima- og miljøminister Vidar Helgesen her. Årsaken er at begge eiendommer genererer avfall og skal ha en renovasjonsordning, og kostnaden med denne må dekkes over et gebyr. Selv om du betaler avfallsgebyr også på en bolig i samme kommune har vi likevel kostnader med å samle inn avfall fra fritidseiendommen.

Om den enkelte hytteeier benytter seg av tilbudet eller ikke, har heller ikke betydning for deres plikt til å betale for hytterenovasjon. Innherred Renovasjon har ingen mulighet til å vite hvordan og hvor mye den enkelte benytter hytta si, og må derfor fordele kostnadene ut fra andre kriterier.

Fra og med 2018 innfører vi imidlertid et differensiert renovasjonsgebyr basert på størrelsen på hytta og avstand fra vei. Dette skal gjenspeile avfallsmengden den enkelte hytte produserer.  Ettersom hver hytte ikke har en egen beholder er det vanskelig å måle individuell avfallsmengde, men en liten hytte og en hytte langt fra kjørbar vei vil produsere mindre avfall enn en stor hytte med bilvei helt fram. Vi håper at dette blir et mer rettferdig system. Oversikt over differensieringen og gebyrene finner du her.


Oppgraderinger av tilbudet

Innherred Renovasjon har de siste årene jobbet med en oppgradering og omorganisering av vårt tilbud for hytter og fritidsboliger. I samarbeid med våre deltakerkommuner har vi gjennomgått dagens tilbud og sett på hvilke behov som eksisterer. Vi ønsker å tilby moderne og funksjonelle returpunkt, strategisk plassert i forhold til små og store hyttefelt. Vi legger vekt på at returpunktene skal være ryddige og innbydende, og vil ved behov kunne sette opp kameraovervåkning for å forebygge misbruk og forsøpling. Returpunktene skal tilfredsstille fremtidens krav til kildesortering, Innherred Renovasjon har som mål at det skal være samme tilbud for kildesortering for hytter som for husholdninger.

Dette krever noe mer areal enn tidligere, og god standard på adkomstveier. Det er derfor behov for å sentralisere og flytte enkelte returpunkt. Alle hytter skal fortsatt ha et returpunkt i tilknytning til sentrale nedfartsveier, men noe bilkjøring må påregnes.

Slik ønsker vi at de nye returpunktene skal se ut:

Her kan du også laste ned en skisse over tiltenkt standard på nye returpunkter.

Oversikt over leveringssteder

På kartet nedenfor ser du hvor de ulike returpunktene for hytterenovasjon er plassert (markert med «H»), og hva du kan levere der. Gjenvinningsstasjoner er markert med «G». «R» er returpunkt for glass- og metallemballasje som også kan benyttes av hytteeiere.

Vil du se kartet i helside klikk her

Gebyr hytterenovasjon

Type abonnementRenovasjonsgebyr pr år per eiendom inkl. mva.
Fritidsrenovasjon mini648
Fritidsrenovasjon liten1080
Fritidsrenovasjon medium1398
Fritidsrenovasjon stor2023
Fritidsrenovasjon ekstraSe husholdningsabonnement