Om hytterenovasjonsordningen

Har du hytte eller fritidsbolig i en av Innherred Renovasjons kommuner betaler du eget renovasjonsgebyr for hytter eller permanent oppsatte campingvogner. Dette gebyret dekker følgende:

1) Ordinært hytteabonnement: Bruk av returpunkt for hytter/fritidsboliger i alle IRs kommuner

Returpunkt Ytteroy papircontainerReturpunkter for hytterenovasjon er strategisk plassert i forhold til små og store hyttefelt, ofte i tilknytning til nedfartsveiene. Her kan hytteeiere levere avfall fra hytteoppholdet. OBS: Store gjenstander, byggeavfall, farlig avfall og elektronikk m.m. må leveres på gjenbrukstorg. Store returpunkt har tilbud om kildesortering av avfallet, mindre returpunkt har tilbud om levering av restavfall. På sikt skal alle returpunkt ha samme tilbud for kildesortering som ordinær husholdningsrenovasjon .

2) Abonnement for permanent oppsatte campingvogner (over 4 måneder): Bruk av egne returpunkt plassert i nærheten av den aktuelle campingplass
Abonnenter kan kun benytte returpunkt på/ved sin campingplass til vanlig avfall fra oppholdet.

3) Levering av avfall på alle IRs gjenbrukstorg
gjenbrukstorget kan abonnenter med hytte/fritidsbolig/campingvogn levere alle typer avfall bortsett fra matavfall. Større gjenstander, materialer, farlig avfall og elektronikk skal leveres til gjenbrukstorg. En hytte/fritidsbolig/spikertelt kan levere ubegrenset mengde gjenvinnbart avfall, men maksimum 500 kg restavfall (ikke gjenvinnbart) pr. år pr. hytte/fritidsbolig/campingvogn. Abonnenter kan benytte alle Innherred Renovasjons gjenbrukstorg, uavhengig av hvilken IR-kommune en har hytte/fritidsbolig/campingvogn i.

Mule gjenbrukstorg

Lovgrunnlag for hytterenovasjon

Forurensningslovens § 30 sier at kommunen skal sørge for innsamling av husholdningsavfall. Ot.prp. nr. 87 (2001-2002) om forurensningsloven presiserer i kap 2.6.2 at «Med husholdning menes alle typer boliger med privat husholdning, også boliger som ikke benyttes regelmessig, herunder hytter, fritidshus etc.» Det samme påpeker Miljødirektoratet (tidl. Klif) i brev til Fylkesmannen i Nord-Trøndelag 27.06.2013. Les brevet her.

Det er innført hytterenovasjon i alle Innherred Renovasjons kommuner, med unntak av Verdal og deler av Levanger.

Hytter og fritidsboliger, inkludert permanent oppsatte campingvogner, omfattes av renovasjonsforskriften for kommunene i Innherred Renovasjon.  Se kap. 1 § 2.

Oppgraderinger av tilbudet

Innherred Renovasjon gjennomfører for tiden (2017/18) en oppgradering og omorganisering av vårt tilbud for hytter og fritidsboliger. I samarbeid med våre deltakerkommuner har vi gjennomgått dagens tilbud og sett på hvilke behov som eksisterer. Vi ønsker å tilby moderne og funksjonelle returpunkt, strategisk plassert i forhold til små og store hyttefelt. Vi legger vekt på at returpunktene skal være ryddige og innbydende, og vil ved behov kunne sette opp kameraovervåkning for å forebygge misbruk og forsøpling. Returpunktene skal tilfredsstille fremtidens krav til kildesortering, Innherred Renovasjon har som mål at det i løpet av 2018 skal være samme tilbud for kildesortering for hytter som for husholdninger.

Dette krever noe mer areal enn tidligere, og god standard på adkomstveier. Det er derfor behov for å sentralisere og flytte enkelte returpunkt. Alle hytter skal fortsatt ha et returpunkt i tilknytning til sentrale nedfartsveier, men noe bilkjøring må påregnes.

Slik ønsker vi at de nye returpunktene skal se ut:

Her kan du også laste ned en skisse over tiltenkt standard på nye returpunkter.

Oversikt over leveringssteder

På kartet nedenfor ser du hvor de ulike returpunktene for hytterenovasjon er plassert (markert med «H»), og hva du kan levere der. Gjenbrukstorg er markert med «G». «R» er returpunkt for glass- og metallemballasje som også kan benyttes av hytteeiere.

Vil du se kartet i helside klikk her

Gebyr hytterenovasjon

Type abonnementRenovasjonsgebyr pr år pr eiendom inkl. mva.
Fritidsrenovasjon mini562,50
Fritidsrenovasjon liten937,50
Fritidsrenovasjon medium1312,50
Fritidsrenovasjon stor1937,50
Fritidsrenovasjon ekstraSe husholdningsabonnement