Skjema

Her finner du nødvendige skjema for å endre eller søke særskilt om spesielle ordninger tilknyttet ditt renovasjonsabonnement. Vennligst les vilkår og forutsetninger nøye før du søker.

Fritak/reduksjon av renovasjonsavgiften

For å kunne søke om fritak eller reduksjon på renovasjonsavgiften må eiendommen/boligen være ubebodd minst i 6 måneder.

Når kan du søke om reduksjon:
– boligen er ubebodd i forbindelse med salg
– eier har flyttet på sykehjem
– utenlandsopphold

Når kan du søke fullstendig fritak:
– boligen er ubeboelig pga dens tilstand (dokumenteres med bilder)

Elektronisk skjema: Søknad om fritak/reduksjon av renovasjonsgebyr

Kjøring på privat vei

Etter søknad kan det inngås avtale om kjøring på abonnentenes private veger mot et tilleggsgebyr per abonnement jf. § 7 i renovasjonsforskriftenVilkår for bruk og vedlikehold må være oppfylt for at IR skal kunne innvilge en slik søknad.

Vilkår:

 • Alle grunneiere til de aktuelle veier må gi samtykke til at kjøring kan foregå, og alle abonnenter langs den aktuelle veien må være med på ordningen og betale gebyr.
 • Kjøring på privat veg med lengde over 1,5 km hver vei, må avtales spesielt i hvert enkelt tilfelle.
 • Vurdering av kjørbarhet etc. baseres på Statens Vegvesens kjøretøytype «L». Vegen må ha tilstrekkelig bæreevne, ha kjørebanebredde på minimum 3,5 meter og fri høyde på minimum 4,0 meter i hele vegens bredde. Kjørebanen skal ikke ha stigning større enn 8%. Rygging skal i størst mulig grad unngås. (https://www.vegvesen.no/_attachment/61414 pkt. C.4.2.).
 • Vei og snuplass må være av en slik standard at kjøring med renovasjonsbil er praktisk mulig å utføre sommer og vinter, iht. renovasjonsforskrift § 7.
 • Innherred Renovasjon fraskriver seg alt ansvar for vedlikehold av veien.
 • Innherred Renovasjon stilles ikke til ansvar for slitasje og/eller skader som skyldes normal bruk.
 • Vegpinner må settes ut på begge sider av veien for å merke veiens bæreevne.
 • Vei/snuplass må være tilstrekkelig brøytet/strødd i vinterhalvåret.
 • Trær og busker som er til vesentlig hinder skal fjernes av abonnenten
 • I perioder hvor vegen ikke er kjørbar må abonnenten selv bringe avfall sitt frem til offentlig vei.

Skjema for utskrift: Søknad om kjøring privat vei (PDF)
Elektronisk skjema: Søknad om kjøring privat vei

Alternativ behandling av matavfall: organisk avfall forbeholdt husdyrbruk

Kriterier som legges til grunn ved vurdering av søknader i henhold til gjeldende vilkår og bestemmelser:

 • Ordningen er forbeholdt gårdbrukere som har godkjent gjødselkjeller som er i bruk hele året.
 • Gjelder kun avfall fra egen eiendom. Gårdbrukeren har ikke lov til å ta imot matavfall fra andre husstander.
 • Husstandens medlemmer forplikter seg til å følge kommunens retningslinjer for alternativ behandling av organisk avfall. (Se bestemmelsene om engangsbleier)
 • Husholdningen forplikter seg til å disponere den totale produksjon av våtorganisk avfall på følgende måte: ”Matrester fra husholdningen på eiendommen som kan benyttes til fôr gis til dyra. Resten av det organiske avfallet fra husholdningen kastes i gjødselkjelleren”.

Innherred Renovasjon står til disposisjon for rettledning vedr. kildesortering, og vil foreta stikkprøver hos abonnenter for å se til at kildesorteringen og den alternative behandlingsmåten fungerer på en forsvarlig måte. Innherred Renovasjon kan stille krav om endringer eventuelt si opp kontrakten ved mislighold. Ansvaret for mulige konsekvenser ved bruk av denne ordningen er den enkelte husdyrbrukers.

Skjema for utskrift: Kontrakt alternativ behandling av organisk avfall (PDF)

Alternativ behandling av matavfall: varmkompostering

Varmkompostering er en fullgod behandlingsmåte når prosessen blir gitt de riktige forutsetninger. Før du setter i gang med hjemmekompostering er det viktig at du er kjent med de regler som gjelder for denne behandlingsformen. Gode tips finner du hos Framtiden i våre hender

Her kan du laste ned heftet «Ren Jord – håndbok i hjemmekompostering» fra Naturvernforbundet. Ta kontakt  med oss om du ønsker heftet tilsendt.

Vilkår og bestemmelser:

 • Kompostbinge (type) må være godkjent. Vi anbefaler svanemerkede kompostbinger. Du kan også bygge din egen kompostbinge.
 • Kompostbingen må være forsvarlig sikret slik at skadedyr som rotter og fugler ikke tiltrekkes.
 • Kompostbingen må være slik at komposteringen foregår uavhengig av årstidsvariasjonene. Dette innebærer isolerte beholdere med tilstrekkelige luftehull for lufttilførsel, men ikke så store at det dannes kuldebroer.
 • Kompostbingens størrelse, utforming og plassering må være slik at den ikke blir til sjenanse for naboer eller brukere av gater/veier.
 • Kompostbingen må plasserer slik at eventuelt sigevann ledes bort eller filtreres i grunn uten at det medfører forurensning av omgivelsen.
 • Komposteringen skal drives hele året i form av varmkompostering.
 • Avfallet må være sortert og fri for helse- og miljøgifter. Miljøfarlig avfall eller ikke nedbrytbart materiale må ikke legges i beholderen.
 • Det må tilsettes tørt strø i form av bark, lauv, flis, halm, el. Det må tilstrebes et riktig forhold mellom husholdningsavfall og strø. Strø og avfall må blandes godt.
 • Luftehullene må sikres slik at de holdes åpne.

Alle abonnenter som starter med hjemmekompostering må underskrive en kontrakt med Innherred Renovasjon. For å sikre miljømessig forsvarlig drift av hjemmekomposteringsprosessen har forurensningsmyndigheten eller den han bemyndiger (dvs Innherred Renovasjon) tilsynsrett.

Når kontrakten er godkjent vil IR innhente matavfallsdunken og abonnenten får en rabatt på renovasjonsgebyret.

Skjema for utskrift: Kontrakt Hjemmekompostering (PDF)

Tilskudd til kjøp av tøybleier

Innherred Renovasjon IKS gir tilskudd til kjøp av tøybleier fordi bruk av tøybleier bidrar til avfallsreduksjon. Ved dokumentert kjøp av tøybleier for over kr 1000 kan man få utbetalt et tilskudd på kr 500.

Skjema for utskrift: Søknad om tilskudd til kjøp av tøybleier (PDF)