Slamanlegg

Slamavskiller

En slamavskiller har tre kammer. Innløpet går i det første kammeret, så blir slammet separert over i det andre og tredje kammeret der det er utløp. Ved tømming av slamskilleren blir hele tanken tømt, før renset vann blir returnet tilbake på tanken. Fungerer en septiktank som den skal, vil det i utløpet fra 3. kammer renne «rent» vann ut til en sandfiltergrøft, grunnen, sjøen eller lignende. Er rørene ut fra tanken tett vil nivået ofte stå over utløpet.

slamavskillerSlamavskiller

Dykkert utløp
Dykkert på utløpet er lovpålagt. Dette er for å hindre at flyteslam i tredje kammer renner ut av tanken. Dykkerten sitter på røret ut fra slamavskilleren. Mangler du dykkert, kontakt rørlegger.

Nivå i tanken
Nivået for en godt fungerende septiktank skal stå like høyt som utløpet. Tanken er ikke full, og kan fungere godt frem til neste tømmerunde. Er nivået under utløpet kan dette tyde på at tanken lekker. Reparasjon er da påkrevd. Er nivået over utløpet kan dette tyde på at rør ut fra tanken er tett.

TømmingTømming av slamavskiller
Etter renovasjonsforskriften skal slamavskillere og minirenseanlegg tømmes:

  • en gang pr år for små tanker (under 3 m3)
  • annethvert år for store tanker (over 3 m3)
  • hvert 3. år hvis den er tilknyttet hytte/fritidsbolig

Tette tanker

I en tett tank blir avløp samlet opp i tanken. I motsetning til slamavskillere har ikke tette tanker noe utløp, og slammet blir ikke renset. Ved tømming tømmes hele tanken og vannet returneres ikke. Nivået for en tett tank må ikke gå over innløpet på tanken.

Tett tank

Tette tanker tømmes etter behov, likevel minimum en gang hvert år.