Søknad om kjøring på privat veg med renovasjonsbil

Kjøring på privat vei

Etter søknad kan det inngås avtale om kjøring på abonnentenes private veger mot et tilleggsgebyr, iht. vedtak om differensiering av renovasjonsgebyr pkt. 7 i renovasjonsforskriften. Kriterier som legges til grunn ved vurdering av søknad om kjøring:

  • Private veier som naturlig faller inn i ruten, for eksempel rundkjøring over flere eiendommer.
  • Lengde under 1,5 km hver vei
  • Kjøring på privat veg med lengde over 1,5 km hver vei, må avtales spesielt i hvert enkelt tilfelle.

Forutsetninger:

  • Alle grunneiere til de aktuelle veier gir samtykke til at kjøring kan foregå og at alle abonnenter på den aktuelle veien er med på ordningen.
  • Innherred Renovasjon fraskriver seg alt ansvar for vedlikehold av veien.
  • Innherred Renovasjon stilles ikke til ansvar for slitasje og/eller skader som skyldes normal bruk.
  • Vei og snuplass må være av en slik standard at kjøring med renovasjonsbil er praktisk mulig å utføre sommer og/eller vinter, iht. renovasjonsforskrift – pkt 7.
  • Vurdering av kjørbarhet etc baseres på Statens Vegvesens kjøretøytype «L». Vegen må ha tilstrekkelig bæreevne, ha kjørebanebredde på minimum 3,5 meter og fri høyde på minimum 4,0 meter i hele vegens bredde. Rygging skal i størst mulig grad unngås.
  • Vei/snuplass må være tilstrekkelig brøytet/strødd i vinterhalvåret og nødvendig kvistrydding langs veien er abonnentens ansvar.
  • I perioder hvor vegen ikke er kjørbar må abonnenten selv bringe avfall sitt frem til offentlig vei.