Søknad om kjøring på privat veg med renovasjonsbil

Kjøring på privat vei

Etter søknad kan det inngås avtale om kjøring på abonnentenes private veger mot et tilleggsgebyr per abonnement jf. § 7 i renovasjonsforskriften

Alle grunneiere til de aktuelle veier må gi samtykke til at kjøring kan foregå, og alle abonnenter langs den aktuelle veien må være med på ordningen og betale gebyr.

Innherred Renovasjon fraskriver seg alt ansvar for vedlikehold av veien. Innherred Renovasjon stilles ikke til ansvar for slitasje og/eller skader som skyldes normal bruk.

Vilkår som legges til grunn ved vurdering av søknad:

  • Kjøring på privat veg med lengde over 1,5 km hver vei, må avtales spesielt i hvert enkelt tilfelle.
  • Vurdering av kjørbarhet etc. baseres på Statens Vegvesens kjøretøytype «L». Vegen må ha tilstrekkelig bæreevne, ha kjørebanebredde på minimum 3,5 meter og fri høyde på minimum 4,0 meter i hele vegens bredde. Kjørebanen skal ikke ha stigning større enn 8%. Rygging skal i størst mulig grad unngås. (https://www.vegvesen.no/_attachment/61414 pkt. C.4.2.).
  • Vei og snuplass må være av en slik standard at kjøring med renovasjonsbil er praktisk mulig å utføre sommer og vinter, iht. renovasjonsforskrift § 7.
  • Vegpinner må settes ut på begge sider av veien for å merke veiens bæreevne.
  • Vei/snuplass må være tilstrekkelig brøytet/strødd i vinterhalvåret.
  • Trær og busker som er til vesentlig hinder skal fjernes av abonnenten
  • I perioder hvor vegen ikke er kjørbar må abonnenten selv bringe avfall sitt frem til offentlig vei.

Søknad om kjøring på privat veg med renovasjonsbiler