Hytterenovasjon Frosta

I forbindelse med det pågående arbeidet (2016-2018) med oppgradering og omorganisering av vårt tilbud for hytter og fritidsboliger gjøres det noen endringer i strukturen på hytterenovasjon på Frosta. Noen returpunkt flyttes, andre vil avvikles til fordel for nye og større men mer sentrale returpunkt. Det vil også bli et utvidet tilbud for hytteeiere på Frosta gjenvinningsstasjon. Informasjon om endringene sendes til berørte hytteeiere og publiseres også på denne siden.

Uke 41, 2018: Returpunktet ved Juberg (busslomme) fjernes.

Juli 2018: Returpunkt med mottak for restavfall, matavfall, papp/papir og plastemballasje samt glass- og metallemballasje er operativt utenfor Frosta gjenvinningsstasjon.

Oktober 2016: Returpunktene på Tautra og Mebygda ble fjernet.  Juberg planlegges også avviklet. Brev ble sendt alle hytteeiere. Nye containere er satt ut på alle gjenværende returpunkt.

På kartet nedenfor ser du hvor de ulike returpunktene for hytterenovasjon er plassert (markert med «H»), og hva du kan levere der. Gjenvinningsstasjoner er markert med «G». «R» er returpunkt for glass- og metallemballasje som også kan benyttes av hytteeiere.

Vil du se kartet i helside gå til sortere.no.