Hytterenovasjon Meråker

Nyheter

Vi gjennomfører i 2017/18 en oppgradering og omorganisering av vårt tilbud for hytter og fritidsboliger. Vi ønsker å tilby moderne og funksjonelle returpunkt, strategisk plassert i forhold til små og store hyttefelt. Vi legger vekt på at returpunktene skal være ryddige og innbydende, og vil ved behov kunne sette opp kameraovervåkning for å forebygge misbruk og forsøpling. Returpunktene skal tilfredsstille fremtidens krav til kildesortering.

I Meråker medfører dette følgende endringer:

  • Teveldal: eksisterende returpunkt nord for E14 flyttes noe, og det vil i tillegg opparbeides et nytt returpunkt på sørsiden av E14 ved innkjøring til grustaket. Ferdig høst 2017.
  • Returpunktet Litjåa forblir på samme sted men oppgraderes og nye containere skal være på plass etter uke 34 2017.
  • Returpunktene ved Fagerlia og i sentrum oppgraderes
  • Returpunktet Turifoss avvikles i oktober 2018
  • Returpunktene Tune, Stordalen og Brennan vil være uendret og fungere slik som i dag.

Det er sendt ut brev til hytte- og velforeninger om planene: Info til hytteforeninger i Meråker 2017 (pdf).

På kartet nedenfor ser du hvor de ulike returpunktene for hytterenovasjon er plassert (markert med «H»), og hva du kan levere der. Gjenvinningsstasjoner (gjenbrukstorg) er markert med «G». «R» er returpunkt for glass- og metallemballasje som også kan benyttes av hytteeiere. Vil du se kartet i helside klikk her.