Hytterenovasjon Stjørdal

Endringer og oppgraderinger av hytterenovasjonsordningen i Stjørdal

I forbindelse med det pågående arbeidet med oppgradering og omorganisering av vårt tilbud for hytter og fritidsboliger vil det i løpet av 2017 bli noen endringer i strukturen på hytterenovasjon i Stjørdal. Noen returpunkt flyttes, andre vil avvikles til fordel for nye og større men mer sentrale returpunkt. Informasjon om endringene sendes til berørte hytteeiere og publiseres også på denne siden.

1.11.17: Flytting av returpunkt Rådal

Returpunktet Rådal (ved store Tyldvatnet) er ikke tilrettelagt for oppgradering og er vanskelig tilgjengelig på vinterstid. Det har vist seg vanskelig å finne lokalisering til et stort returpunkt i samme område, så vi vil avvikle dagens returpunkt og opprette et nytt nede ved bom:

Returpunkt Rådal

1.11.17: Avvikling av returpunkt ved Vigdenes

Returpunktet Vigdenes befinner seg langs en bratt og svingete vei som om vinteren er utfordrende for renovasjonsbil. Returpunktet betjener få hytter, og det ligger andre returpunkt langs
nedfartsveiene. Vi kommer derfor til å fjerne containerne ved Vigdenes etter 1.11. Vi henviser til de gjenværende returpunktene som ligger ved Forradal skole eller ved Sona bru:

Returpunkt Vigdenes

1.11.17: Avvikling av returpunkt ved Flora bedehus

Returpunktet i Flora betjener få hytter, og det ligger andre returpunkt langs nedfartsveiene. Containerne ved Flora bedehus vil derfor bli fjernet. Vi henviser til de nærmeste returpunkt ved Sona bru, der det vil bli et oppgradert tilbud:

Returpunkt Flora bedehus

1.11.17: Avvikling av returpunkt ved Ingstad

Returpunktet Ingstad er ikke tilrettelagt for oppgradering av tilbudet, og det ligger andre returpunkt langs nedfartsveiene. Containerne ved Ingstad vil derfor fjernes. Vi henviser til de nærmeste returpunktene ved Spar Hegra eller alternativt Sona bru.

Returpunkt Ingstad Flaksjøen

01.09.17: Avvikling av returpunkt Sildra

Returpunktet Sildra befinner seg ved en vei som om vinteren er utfordrende for renovasjonsbil. Dette returpunktet er ett av tre returpunkt på vei ned mot E14, og vi mener at
behovet er dekket for hytter og fritidsboliger i området. Containerne ved Sildra fjernes og vi henviser til de gjenværende returpunktene som ligger langs nedfartsveien; Sona ved bomvei og Sona bru:

Returpunkt Sildra - Sona kart

28.06.17: Avvikling av returpunkt ved Bulandet. Nytt returpunkt Borrås.

Returpunktet ved Bulandet befinner seg langs en vei som om vinteren og våren er utfordrende for renovasjonsbil. Vi kommer derfor til å fjerne containerne ved Bulandet og opprette et nytt og oppgradert returpunkt ved Borrås (se kart). Det nye returpunktet er sentralt plassert og vil gi tilbud til flere hytteeiere enn i dag:

Bulandet - Borrås

Oversikt returpunkt

På kartet nedenfor ser du hvor de ulike returpunktene for hytterenovasjon er plassert (markert med «H»), og hva du kan levere der. Gjenbrukstorg er markert med «G». «R» er returpunkt for glass- og metallemballasje som også kan benyttes av hytteeiere.

Vil du se kartet i helside klikk her