Nytt slamanlegg eller oppgradering

Har du en eiendom med innlagt vann som ikke kan tilknyttes kommunalt vann- og avløpsnett, og planlegger septiktank/slamanlegg? Da må du først få godkjent plasseringen av oss og så søke kommunen om utslippstillatelse. 

Innherred Renovasjon skal vurdere og godkjenne adkomst og plassering av nye tanker, ihht Renovasjonsforskriftens kapittel 2 § 6. Søknad om nedsett av ny tank sendes til Innherred Renovasjon. Situasjonskart med tenkt plassering av tanken vedlegges.

Innlagt vann utløser krav om utslippstillatelse selv om det bare er gråvann som skal slippes ut. Før bygging av nytt anlegg eller oppgradering av eksisterende kan igangsettes, skal det foreligge godkjent søknad om utslippstillatelse etter forurensingsforskriften. Se din kommunes hjemmeside for mer informasjon om hvordan du søker utslippstillatelse.

Godkjenning av plassering av tanken legges ved søknad om utslippstillatelse. Dersom planlagt plassering gjør at det ikke er mulig å tømme tanken med dagens utstyr kan det ikke gis utslippstillatelse.

Hva er godkjent plassering?

Vegen til stopp-punktet må ha tilstrekkelig bæreevne, kjørebredde på minimum 3,5 meter og fri høyde på minimum 4,0 meter langs hele vegen. Rygging skal i størst mulig grad unngås. Snuplass må være tilrettelagt. Slangelengde er max 30 meter. Høydeforskjell kan ikke være for stor og tanken kan ikke ligge i motbakke for stopp-punkt. (Vurdering av kjørbarhet er basert på krav i normaler for landbruksveier, veiklasse 3 Landbruksbilvei)