Regelverk

På denne siden har vi samlet relevant regelverk som er styrende for Innherred Renovasjon arbeid med innsamling, transport, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall i kommunene. 

Forurensningsloven

Loven har bl.a til formål å verne det ytre miljø mot forurensning og å redusere eksisterende forurensning, å redusere mengden av avfall og å fremme en bedre behandling av avfall.

I tillegg til forurensningsloven gjelder følgende forskrifter:

Renovasjonsforskriften

Lokal forskrift som administreres av Innherred Renovasjon IKS. Forskriften er behandlet og vedtatt i representantskapet til Innherred Renovasjon samt i hver enkelt eierkommune. Forskriften har som formål å sikre miljømessig, økonomisk og helsemessig forsvarlig oppsamling, innsamling, transport, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall og slam i kommunene.

Renovasjonsforskriften er under revidering. Arbeidet skjer i et koordinert samarbeid med to andre avfallsselskap i Midt-Norge. Eventuelle innspill til arbeidet med ny renovasjonsforskrift kan rettes Innherred Renovasjon IKS på [email protected] 

Selskapsavtale

Innherred Renovasjon skal etter Selskapsloven ha en selskapsavtale. En selskapsavtale fastsetter blant annet selskapets navn, deltakere og formål.

Tjenestebeskrivelse

Tjenestebeskrivelsen er bygget på forurensningsloven og den lokale renovasjonsforskriften og definerer Innherred Renovasjons tjenestetilbud til husholdninger. Dette består av henteordning (3 dunker), bringeordningene (ubetjente returpunkt for glass/metall, hytterenovasjon og betjent gjenbrukstorg) og tømming av slamavskillere/septiktanker.


Saksbehandling og klage

Abonnenter har klageadgang til enkeltvedtak fattet av Innherred Renovasjon. Det ble i representantskapet for Innherred Renovasjon i sak nr. 9/05 vedtatt kriterier for håndtering av søknader, samt saksgang for klagesaker i interkommunale selskaper. Vedtak kan skriftlig påklages etter Forvaltningslovens §§ 28-32 om klage. Klagefristen er 3 uker fra mottatt brev.

Her ser du en skisse over saksgangen. Typiske saker kan feks være søknader om kjøring på private veier, fritak/reduksjon av renovasjonsavgift e.l.: